KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GMINIE WOLSZTYN 2018

Kwalifikacja wojskowa w  Mieście i Gminie Wolsztyn potrwa od dnia 19 – 28 marca 2018 roku i dotyczy:

1)  mężczyzn urodzonych w 1999 r.,

2) mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają  określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3)  osób urodzonych w latach 1997-1998 które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej;

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4) kobiet urodzonych w latach 1994-1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  28 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U.  poz. 944).

5) Ponadto do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18  lat życia  i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli  nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

6) Osoby, które zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, powinny zabrać ze sobą:

1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

3) aktualną fotografię o wymiarach 3 cm X 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

7) Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają:

1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) aktualną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.

8) Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

1) w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta, burmistrza ( prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

9) Zadania związane z określeniem kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane będą przez Powiatową Komisję Lekarską w Wolsztynie, która wyda orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych. Orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od jego odbioru. Dlatego każda osoba ma prawo do złożenia, w ciągu 2 tygodni odwołania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. Wojewódzka Komisja Lekarska może wezwać osobę, która odwołuje się od decyzji powiatowej komisji lekarskiej i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim. Może także zażądać od niej przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować ją na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. O zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej można się ubiegać, zwracając się ze stosownym wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień po upływie 14 dni od dnia wydania orzeczenia.

10) Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art.224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).

źródło www.wolsztyn.pl

Komentarze z facebooka