REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK 2018/2019

Szanowni Państwo – rodzice dzieci w wieku przedszkolnym !

Dnia 26 lutego 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Wolsztyn do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na jej terenie, na rok szkolny 2018/2019. Nabór odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. Podczas rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego będą brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe wynikające z przepisu art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.), takie jak:
• wielodzietność rodziny kandydata;
• niepełnosprawność kandydata;
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący takie jak:
1) pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 8 pkt.;
2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 6 pkt.;
3) miejsce zamieszkiwania kandydata w obwodzie szkoły, w którym przedszkole pierwszego wyboru ma swoją siedzibę – 5 pkt.;
4) uzyskanie dochodu na osobę w rodzinie kandydata nieprzekraczającego 100% kwoty,       o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) – 2 pkt.,
5)  uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 3 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej są odpowiednio:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym;
2) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru; 3) oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania kandydata;
4) oświadczenie rodziców o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata;
5) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego  w danej szkole.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn na rok szkolny 2018/2019 zostały określone w  poniżej załączonym  załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 28/2018 Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 stycznia 2018 roku.

 

Dnia 26 lutego 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Wolsztyn na rok szkolny 2018/2019. Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie. Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać do niej przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Uchwałą nr XVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wolsztyn wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ustalono następujące kryteria postępowania rekrutacyjnego i odpowiadającą im liczbę punktów:
1) kontynuowanie nauki w szkole przez kandydata uczęszczającego do punktu przedszkolnego w niej zlokalizowanego – 10 pkt.;
2) spełnianie przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w szkole – w roku szkolnym, którego dotyczy nabór – 6 pkt.;
3) lokalizacja miejsca pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata w obwodzie szkoły – 3 pkt.
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej  są oświadczenia rodziców.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn na rok szkolny 2018/2019 zostały określone w  załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 28/2018 Burmistrza Wolsztyna  z dnia 30 stycznia 2018 roku.

 

źródło www.zspkeblowo.pl

Komentarze z facebooka